rok.
wysoki kontrast:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.mopscos.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i nie ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Andrzej Gajewski. Kontaktować się można drogą elektroniczną e-mail: a.gajewski@mopscos.pl lub dzwoniąc na nr telefonu: +48 43 823 53 77

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli jest zlokalizowany w dwóch budynkach


Budynek nr 1 jako główna siedziba zlokalizowana jest przy ul. Getta Żydowskiego 21b, 98-220 Zduńska Wola

Budynek ma dwa wejścia. Główne wejście prowadzi od ul. Getta Żydowskiego. Drugie wejście na tyłach budynku pełni funkcję wyjścia awaryjnego. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków.

Wokół budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa klientów odbywa się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Na piętrze znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi administracyjno-technicznej ośrodka. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Istnieje możliwość wezwania pracownika właściwej komórki ośrodka celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, przy głównym wejściu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, jak również nie ma pętli indukcyjnych.

 

Budynek nr 2 znajduje się przy ulicy Królewskiej 8

Budynek ma dwa wejścia. Główne od ul. Królewskiej, a drugie z boku budynku od strony parkingu. Wokół budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klientów odbywa się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, jak również nie ma pętli indukcyjnych.

 

Dodatkowe informacje.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: Andrzej Gajewski
Data wytworzenia informacji:10 września 2020 09:49
Data ostatniej modyfikacji: 10 marca 2022 10:30
Ostatnio modyfikowane przez: Andrzej Gajewski

3528 wyświetleń