rok.
wysoki kontrast:

Stypendia i zasiłki szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku formach jednocześnie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  • uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
  • w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe lub celowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy ustala rada gminy w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stypendia i zasiłki charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub na wniosek dyrektora szkoły (kolegium, ośrodka). Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (oraz pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Uczniowie ubiegający się o stypendium uzyskają informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.


Autor publikowanej informacji: Dariusz Kujawski
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:16 listopada 2012 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 16 listopada 2012 12:48
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

4835 wyświetleń