rok.
wysoki kontrast:

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: sekretariat@mopscos.pl, tel. 43  823-53-20.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej  Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21B, e-mail: iod@mopscos.pl,
 3. Administrator danych osobowych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w  Zduńskiej Woli;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w  Zduńskiej Woli;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.

Autor publikowanej informacji: Ewelina Baszczyk Jacek Kazimierczak
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Niedbała
Data wytworzenia informacji:13 maja 2019 16:38
Data ostatniej modyfikacji: 13 maja 2019 16:38
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

64 wyświetleń