rok.
wysoki kontrast:

Nabór kandydatów na stanowisko pracy: pracownik socjalny

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor

MIEJSKIEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 21b 98-220 ZDUŃSKA WOLA

 

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: pracownik socjalny

 

 Wymiar czasu pracy 1 etat.

 Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

 Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
  w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B oraz teren miasta Zduńska Wola.
 2. Praca w środowisku.
 3. Bezpośredni kontakt z klientem.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

  • praca socjalna;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
  • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
  • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
  • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych;
  • udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
  • przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie sprawozdań, list, raportów oraz innych zestawień dotyczących realizowanych zadań;
  • wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych;
  • przygotowywanie i przekazanie dokumentacji spraw zakończonych do składnicy akt;
  • prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z  art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu  pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • obsługa komputera, pakietu Office i Open Office,
 • znajomość programu Pomost,
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
 • obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność,
 • umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.
   

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe do dnia 26 lipca 2022r., osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

ul. Getta Żydowskiego 21B

98-220 Zduńska Wola

 

Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne odrzucone i  nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja administratora danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w  Zduńskiej Woli  z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 21B
tel.: 43 823 53 20
fax.: 43 823 67 79 
e-mail: sekretariat@mopscos.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: j.kazimierczak@mopscos.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy
 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku toczących się postępowań wyżej wymieniony okres może zostać przedłużony.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
1) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
2) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 


Autor publikowanej informacji: Beata Synowiec Ewelina Baszczyk
Informacja zamieszczona przez: Andrzej Gajewski
Data wytworzenia informacji:15 lipca 2022 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 15 lipca 2022 07:37
Ostatnio modyfikowane przez: Andrzej Gajewski

322 wyświetleń