rok.
wysoki kontrast:

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Synowiec – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 07

Monika Serafin – Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 82

Beata Stolińska – radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 92 (czwartek 10.00-12.00, piątek 10.00-12.00)

Wymagane dokumenty:

- CV

- zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Swoją kandydaturę należy zgłosić do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w formie papierowej na adres: Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21b lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mopscos.pl

 

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w  Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98 – 220 Zduńska Wola, tel.: 43 823 53 20, adres e - mail: sekretariat@mopscos.pl
  Dane Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska wola, ul. Getta Żydowskiego 21B : tel. 43 825 53 20, adres e – mail: iod@mopscos.pl
 2. Celem zbierania danych jest prowadzenie rekrutacji.
 3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z kandydatem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podjęciu decyzji  w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru i zostały umieszczone w protokole).
 10. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone na wskazany adres lub odebrane osobiście. W przypadku braku adresu po upływie miesiąca dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Niedbała
Data wytworzenia informacji:24 września 2018 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 24 września 2018 11:48
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

1956 wyświetleń