rok.
wysoki kontrast:

Nabór na wolne stanowiska: opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

ogłasza nabór na stanowiska:

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej

(Numer ewidencyjny naboru: SOK.110.2.2018)

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98-220 Zduńska Wola

II. Określenie stanowisk: opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba miejsc: 6  

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum zawodowe oraz  ukończony kurs:  dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych lub w zakresie opieki nad osobą dorosłą w warunkach domowych,   
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej;

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 3. samodzielność,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobą starszą, niepełnosprawną.  
 6. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Opiekunka  zobowiązana jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na:

a) zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego tj.

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

- utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych i sprzętu rehabilitacyjnego,

- zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się,

- utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,

- zmiana oraz pranie bielizny pościelowej,

- zakupy podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego,

- przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet lub dostarczanie jednego gorącego posiłku (z jadłodajni),

- pomoc przy spożywaniu posiłków,

- przynoszenie opału (drewno, węgiel), palenie w piecu, przynoszenie wody (gdy brak jest kanalizacji wodne ),

- załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z podopiecznym z wydatkowania środków finansowych,

- umożliwienie w zależności od potrzeb  spacerów i kontaktów z otoczeniem,

b) zapewnienie podstawowej opieki higieniczno – medycznej tj.:

- pomoc przy myciu, czesaniu i ubieraniu,

- przesłanie łóżka,

- zapobieganie powstawaniu odleżyn,

- zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia osoby korzystającej z usług,

- realizacja recept,

- pielęgnacja zalecana przez lekarza (w zależności od potrzeb podawanie leków doustnie, smarowanie, okłady, itp.).

 

V. Wymagane dokumenty (poz. 3, 7, 8, 9  i 10 do pobrania):

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286,);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie świadectw pracy;
 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie  skierowany na badania wstępne);
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej, do dnia 20.03.2018 r. do godz. 15.00, w Sekretariacie (pok. Nr 18) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B;
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka).

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 2. o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
 4. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98-220 Zduńska Wola, reprezentowany przez Panią Mirosławę Jakubowską – Dyrektora. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników, nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 108 )
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.


Autor publikowanej informacji: Ewelina Baszczyk
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Niedbała
Data wytworzenia informacji:09 marca 2018 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 09 marca 2018 14:38
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

1913 wyświetleń