rok.
wysoki kontrast:

Nabór na wolne stanowisko: Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Nabór na wolne stanowisko: Referent  w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Referent
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

( Numer ewidencyjny naboru: SK.110.1.2017 )

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98-220 Zduńska Wola

II. Określenie stanowiska: Referent
Wymiar czasu pracy – pełny etat

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: informatyka, administracja;
 3. minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych;
 4. doświadczenie w obsłudze  systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 5. znajomość Programu Płatnik – poparta zaświadczeniem o ukończonym kursie;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 9. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych w szczególności z zakresu ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych;
 2. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, kultura osobista;
 4. skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. prowadzenie spraw dotyczących składek społecznych i zdrowotnych od świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów,
 3. pomoc przy sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna.

V. Warunki pracy na stanowisku m.in.:

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat,
 2. praca w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku, z monitorem ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych,
 3. miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu na parterze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

VI. Wymagane dokumenty ( poz. 3, 7, 8,  9 i 10 do pobrania ):

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286,);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu, w tym udokumentowany staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych;
 6. zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie Programu Płatnik;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie  skierowany na badania wstępne);
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru;
 11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, do dnia 24.03.2017 r. do godz. 15.00, w Sekretariacie (pok. Nr 18) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B;
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka).

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 2. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;
 3. lista osób, które spełniły wymagania formalne, informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli (www.bip.mopscos.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz Osobowy Dla Osoby Ubiegającej się o Zatrudnienie

Oświadczenia dla potrzeb rekrutacji


Autor publikowanej informacji: Ewelina Baszczyk
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Niedbała
Data wytworzenia informacji:10 marca 2017 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 16 lutego 2018 14:43
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

656 wyświetleń