rok.
wysoki kontrast:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Wioli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent Rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Przewidywany termin zatrudnienia:  01.04.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

                    1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY):
   1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
   2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
   3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
   4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
   8. umiejętność podejmowania decyzji,
   9. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
   10. poczucie odpowiedzialności.

                    2. WYMAGANIA DODATKOWE:

   1. mile widziany ukończony kurs – „Asystenta Rodziny”,
   2. wysoka kultura osobista,
   3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
   4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
   5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
   6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
   7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
   8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
   9. kreatywność, odporność na stres,
   10. nieposzlakowana opinia.

                    3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

   1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
   2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
   3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
   4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
   5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
   6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
   7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
   9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
   10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
   11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
   12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
   13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
   14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
   15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
   16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
   17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
   18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

                    4. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
  6. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 21 B
lub przesłać na powyżej wskazany adres z dopiskiem:

 

„Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny”,

 

w terminie do dnia 15.03.2016r. do godz. 12:00.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

 

W dniu 21-03-2016 r.godz.12.00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43 8235382

Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:07 marca 2016 16:55
Data ostatniej modyfikacji: 08 kwietnia 2016 16:00
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

1378 wyświetleń